MDK "Koszutka" i Filia "Dąb" w Katowicach

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" i Filii "Dąb"

Właściciel witryny MDK Koszutka

 1. Właścicielem witryn internetowych, znajdujących się pod adresami www.mdkkoszutka.pl jest Miejski Dom Kultury "Koszutka"; ul. Grażyńskiego 47, 40-126 Katowice
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiada właściciel i jego pracownicy, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu.

Warunki ogólne

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Dane zamieszczone w serwisie internetowym Miejskim Domu Kultury "Koszutka" chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" lub ich autorów.
 3. Korzystanie z serwisu internetowego Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Miejskiego Domu Kultury "Koszutka", poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym Miejskiego Domu Kultury "Koszutka", z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego Miejskiego Domu Kultury "Koszutka", elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych dzialań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Miejskiego Domu Kultury "Koszutka".
 7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym Miejskiego Domu Kultury "Koszutka", rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1. wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  2. wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" poprzez podanie źródła w postaci www.mdkkoszutka.pl - Miejski Dom Kultury "Koszutka"
 8. Otrzymując dostęp do stron Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. Miejski Dom Kultury "Koszutka" nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności Miejskiego Domu Kultury "Koszutka"

 1. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez Miejski Dom Kultury "Koszutka" wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.
 2. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 3. Miejski Dom Kultury "Koszutka" nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
  1. interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  2. niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;

Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. Miejski Dom Kultury "Koszutka" ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.
 • Wersja graficzna: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl